>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 33 guests and no members online

Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań projektowych - wrzesień 2020r.

logo NFOŚiGW

Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań projektowych

1. Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

 

 

2. Okres sprawozdawczy:

Wrzesień 2020 r.

 

3. Działania realizowane w ramach projektu (w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych, w tym terenowych):

 

Po raz szósty grupa młodych ekologów z kl. III technikum rolniczego, zwycięzców konkursu pt. „Lokalny System Monitoringu Wód” w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” przeprowadziła pomiar zawartości azotanów w wodzie z piezometrów zainstalowanych w 3 punktach w gospodarstwie ucznia naszej szkoły Krzysztofa Żydaka w miejscowości Czajków gmina Wodynie. Lokalizację piezometrów przedstawia Zał. 1.

Próbki wody pobrano w dn. 21 września 2020 r. Próbki pobrane były przez 3 uczniów, ponieważ 3 pozostałych nie mogło przyjechać, z powodu zbiorów kukurydzy we własnych gospodarstwach. W dniu następnym, już w obecności wszystkich uczniów wykonaliśmy ich analizę. Następnie wspólnie wypracowaliśmy wnioski. Pobieranie i analizę próbek przedstawiają Załączniki 2 i 3. Wykonanie analizy pozostałe załączniki.

Wnioski:

Wyniki badań zostały zamieszczone w karcie pomiarowej stanowiącej załącznik 4 do niniejszego sprawozdania. Najwyższy poziom azotanów (150mg NO3/l)   stwierdzono na stanowisku 3, znajdującym się w odległości ok. 2m. od miejsca, gdzie ponownie powstała pryzma obornika. Tym razem piezometr jest usytuowany za pryzmą, która znajduje się niżej i wydaje się że spływ wody powinien być w przeciwną stronę to jednak odnotowano taką wysoką zawartość azotanów W piezometrze pierwszym również stwierdzono podwyższoną zawartość azotanów na poziomie aż 75mg NO3/l. W tym roku rolnik na polu, przy którym są zainstalowane piezometry rolnik uprawiał mieszankę na przyoranym wiosną oborniku. Jak dotychczas nie stwierdzono zawartości azotanów w wodzie z piezometru 2 na stanowisku w najdalszym punkcie od pola ornego za ekstensywnie użytkowaną łąką przy rowie opaskowym kompleksu stawów rybnych. Potwierdza to, teorię, iż łąka jest doskonałym buforem i azotany z pola ornego i nieprawidłowo składowanego obornika nie przedostają się do stawów rybnych. W porównaniu do poprzednich bardzo wzrosło stężenie azotanów w piezometrze 1i 3. Naszym zdaniem wynika to z faktu, że został na polu , przed siewem mieszanki zbożowej przyorany obornik bydlęcy w dawce 20 t/ ha. Zmienił się poziom wody gruntowej. Najwyższy, bo na poziomie gruntu jest poziom wody w piezometrze 1, w piezometrze 2 w najniższym punkcie ekstensywnej łąki poziom opadł do 30 cm poniżej poziomu gruntu (obniżenie poziomu wody w tym miejscu wynika z tego, że z rowu opaskowego jest pompowana woda do stawów); w piezometrze 3 położonym w najwyższym punkcie poziom wody był na głębokości 1 m poniżej gruntu. Wysoki poziom wody gruntowej w piezometrach w pobliżu pola ornego wynika z występujących ostatnio opadów.

 

4. Informowanie o realizacji działań projektowych (facebook, strona szkoły itd.). Proszę o podanie linka, jeśli takie informacje były zamieszczane:

 

http://www.zspnr4.com.pl/pr/index.php?option=com_content&view=category&id=121&Itemid=491&lang=pl

 

5. Proszę o podanie najciekawszych wydarzeń dotyczących projektu lub działań związanych z tematyką zrównoważonego rolnictwa lub zachowaniem bioróżnorodności biologicznej, którymi chcieliby się Państwo podzielić (Państwa odpowiedź może być opublikowana na stronie internetowej projektu):

 

W związku z ogłoszeniem konkursu na nakręcenie filmu na temat bioróżnorodności na obszarach rolniczych przygotowaliśmy gazetkę umieszczoną w gablocie przy pracowni biologicznej. Gazetka informuje o warunkach przystąpienia do konkursu, o możliwych do zdobycia nagrodach i zachęca wszystkich uczniów z naszej szkoły do wzięcia w nim udziału. Zał.

 

6. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan narzędzia i treści udostępnione w ramach projektu (sprzęt, wiadomości ze strony internetowej projektu, tablice informacyjne, poradnik, prezentacja, scenariusz zajęć, warsztaty z ekspertami) w celu przekazywania wiedzy uczniom z zakresu zrównoważonego rolnictwa i zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym i jakie jest oddziaływanie projektu w szkole i wśród pozostałych uczniów oraz nauczycieli. Zał.

 

Aby upowszechnić projekt w szkole, co miesiąc aktualizujemy gazetkę w gablotach przy pracowni biologicznej poświęconą projektowi „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” - Zał. i dodatkowo na ścianie przy pracowni biologicznej wywiesiliśmy tablice edukacyjne: OSTOJE BIORÓŻNORODNOŚCI, PRZECHOWYWANIE I STOSOWANIE NAWOZÓW, STRATY SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH - Zał. 7

Na stronie internetowej szkoły zamieściliśmy aktualne sprawozdanie uczniów z monitoringu wody i film z pobierania próbek.

http://www.zspnr4.com.pl/pr/index.php?option=com_content&view=category&id=121&Itemid=491&lang=pl

p.M.Pawlonka