>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

PROJEKT „DROGA DO SUKCESU” 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH
PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU”

realizowanego przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023744

1.                  W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Projekt – projekt „Droga do sukcesu”. Wszystkie koszty związane z udziałem  w projekcie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie

ZSP Nr 4– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

 

2.                 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych.

3.                 Projekt jest realizowany przez ZSP Nr 4 we współpracy z partnerami zagranicznymi.

4.                  Projekt jest realizowany w okresie: od 01.12. 2016r.  do 30.06. 2018.

5.                 Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZSP Nr 4.

6.                 W Projekcie obowiązuje zasada równych szans kobiet i mężczyzn.

7.                  Pierwszeństwo udziału w stażu mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w stażach zagranicznych.

8.                 Podstawą zakwalifikowania kandydatów na staże zagraniczne są oceny uzyskane w roku szkolnym 2015/2016:

a.                 ocena z zachowania- co najmniej poprawna

b.                 średnia ocen z przedmiotów  zawodowych- nie niższa niż 3,0

c.                  ocena z języka angielskiego- nie niższa niż 3,0

d.                 opinia wychowawcy

e.                 opinia nauczyciela zajęć praktycznych/ kierownika szkolenia praktycznego

f.                   w przypadku jednakowych wyników nauczania u kilku kandydatów pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria (poziom dochodów na członka rodziny kandydata, opinia pedagoga)

9.                  Rekrutacja obejmuje 38 uczniów.  Do wyjazdów zostanie zakwalifikowanych 32 Stażystów po zakończeniu zajęć językowych i kulturowych w ramach projektu.

10.              Rekrutacja potencjalnych Stażystów odbędzie się w siedzibie ZSP Nr 4, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy, przekazanie niezbędnych informacji o projekcie uczestnikom oraz przeprowadzenie zajęć.

11.              Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie ZSP Nr 4 , w sekretariacie szkoły. Uczniowie zgłaszają  się poprzez składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 12.12.2016 r.

12.             Wszystkie osoby zgłoszone wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.

13.              Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w Projekcie.

14.             Kandydatom przysługuje w przypadku nie zakwalifikowania się prawo do odwołania się od wyników rekrutacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

15.              Komisja Rekrutacyjna składająca się z  Dyrektora szkoły, koordynatora Projektu, pedagoga szkolnego oraz kierownika szkolenia praktycznego, ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę Stażystów, którzy wyjadą do Portugalii i Włoch.

 

ankieta rekrutacyjna do pobrania tutaj