>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu "DROGA DO SUKCESU"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

do projektu DROGA DO SUKCESU o numerze 2016-1-PL01-KA102-023744 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)

 

Dane podstawowe kandydata/tki

Imię

 

Nazwisko

 

Płeć

 

PESEL

 

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

 

Obywatelstwo

 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)

 

Telefon kontaktowy

 

Email

 

Informacje o kandydacie/tce

Tryb kształcenia zawodowego[1]

 Szkoła ponadgimnazjalna

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów[2]

 

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)

 

Rok szkolny (20../20..)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

 

…………………………………….…….

data i podpis kandydata/tki

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.

 

………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

 


[1]np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne

[2]Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz