Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

„Wyprawka szkolna” -2017

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

 1) słabowidzących, 

2) niesłyszących, 

3) słabosłyszących, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018  do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i klasy I branżowej szkoły I stopnia  (w wysokości 390 zł), liceum ogólnokształcącego i technikum  - wysokość dofinansowania 445 zł.