>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Wyprawka Szkolna 2018

„Wyprawka Szkolna”. Dofinansowanie do zakupu podręczników wyniesie od 175 zł do 445 zł.
„Ministerstwo Edukacji Narodowej proceduje Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” – informuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.
Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników albo materiałów edukacyjnych.
Pomoc będzie udzielana uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - rozpoczynającym w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach, szkołach przyspasabiających do pracy, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych.
Wsparcie wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 175 zł do 445 zł (kwoty te nie uległy zmianie od 2013 r.). Z pomocy skorzysta według szacunków MEN 33,5 tys. uczniów. W budżecie państwa zaplanowano na ten cel 18 mln zł.
Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzenia listy uprawnionych uczniów.
Dotację dla gmin na realizację programu przekazuje wojewoda, na wniosek odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć informację o liczbie uczniów niepełnosprawnych odpowiednio na terenie gminy objętej programem.
Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych programem otrzymuje gmina i przekazuje ją na rachunek bankowy szkoły. Środki na realizację programu zostaną przekazane w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości nie mniejszej niż 80 proc. planowanych środków, zostanie obliczona na podstawie wstępnych danych dotyczących liczby uprawnionych uczniów. Druga transza stanowić będzie uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom i powiatom.
Resort edukacji chce, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.
„Szybkie wejście w życie rozporządzenia pozwoli na niezwłoczne przyjęcie przez gminy uchwał dotyczących realizacji programu na terenie poszczególnych samorządów w celu rozpoczęcia wypłaty pomocy osobom zainteresowanym przed rozpoczęciem roku szkolnego” – wskazuje MEN.

W czwartek do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.