Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU „Staże sposobem na sukces” logo staże sposobem na sukces

Załącznik nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STAŻACH

W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

„Staże sposobem na sukces”

realizowanego przez

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

§1. Informacje ogólne o projekcie

1.       W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach (ZSP nr 4 w Siedlcach)

Nazwa i numer projektu – „Staże sposobem na sukces”

Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.

2.       Projekt jest realizowany przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem zagranicznym.

3.       Projekt jest realizowany w okresie: 01.10.2019 do 01.09.2020r

4.       Projekt zakłada udział młodzieży w 3-tygodniowym stażu realizowanym w Portugalii i we Włoszech.

5.       Rekrutacja obejmuje 64 uczestników stażu oraz 4-osobową grupę rezerwową.

I tura naboru – 34 osoby (w tym 2 osoby grupy rezerwowej) do 16 listopada 2018r.

6.       II tura naboru – 34 osoby (w tym 2 osoby grupy rezerwowej) do 30 września 2019r.

7.      

8.       Projekt skierowany jest do uczniów klasy II, III i IV, uczących się w ZSP nr 4 w Siedlcach w zawodach:

ü  technik rolnik,

ü  technik architektury krajobrazu,

ü  technik technologii żywności,

ü  technik agrobiznesu,

Celem głównym projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia kierunkowego zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej.

9.       Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie

1.       Uczestnikiem projektu jest uczeń/uczennica ZSP nr 4 w Siedlcach, który/a spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanie zakwalifikowana/y do udziału w projekcie.

2.       Uczestnik projektu będzie posiadał dokumenty uprawniające do pobytu poza granicami kraju, tj. ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy, a także Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i ważną legitymację szkolną.

3.       Warunkiem uczestnictwa jest:

a.       wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie przez ucznia ankiety rekrutacyjnej

b.       uzyskanie pozytywnej kwalifikacji do udziału w stażu;

c.        udział w przygotowaniu językowo-pedagogiczno-kulturowym przed wyjazdem na staż;

d.       podpisanie przed wyjazdem na staż umowy z organizacją wysyłającą.


§ 3.Zasady rekrutacji uczestników projektu

1.       Ogłoszenia dotyczące rekrutacji zostaną wywieszone na szkolnych tablicach ogłoszeń, opublikowane na stronie internetowej szkoły, a także przekazane nauczycielom zawodu, wychowawcom oraz jeśli będzie to możliwe podane do wiadomości rodziców i opiekunów podczas spotkań i wywiadówek.

2.       Uczeń ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać następujące kryteria:

a.       jest uczeniem II, III lub IV klasy, II I III klasy i kształci się w zawodzie:

ü  technik rolnik,

ü  technik architektury krajobrazu,

ü  technik technologii żywności,

ü  technik agrobiznesu.

b.       zna język angielski w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację, osiągając minimum ocenę dostateczną z języka za okres poprzedzający rekrutację,

c.        uzyskał minimum średnią ocenę z przedmiotów zawodowych 3,0 za ubiegły rok szkolny,

d.       uzyskał minimum poprawną ocenę zachowania za ubiegły rok szkolny,

e.        uzyskał pozytywną opinię wychowawcy i pedagoga,

f.        w wypadku zaistnienia takiej potrzeby, brane będzie pod uwagę kryterium dodatkowe: poziom dochodów na członka rodziny kandydata.

3.       Uczeń ubiegający się o staż zagraniczny powinien złożyć wypełnioną i uzupełnioną ankietę wychowawcy klasy a ten przekazuje ją szkolnemu koordynatorowi projektu.

4.       W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc, przewiduje się 4 miejsca rezerwowe (dla każdej tury), zajmowanych według kolejności zgłoszeń. O miejscu na liście uczestników projektu decydować będzie suma punktów uzyskana za niżej wymienione kryteria:

a.       średnia ocen z przedmiotów zawodowych za okres poprzedzający rekrutację:

od 1 do 5pkt.; sposób przeliczania punktów będzie przedstawiał się następująco:

 • od 3,00 do 3,49 - 1 pkt.
 • od 3,50 do 3,99 - 2 pkt.
 • od 4,00 do 4,49 - 3 pkt.
 • od 4,50 do 4,49 - 4 pkt.
 • powyżej 5,00 – 5 pkt.

b.       ocena zachowania za okres poprzedzający rekrutację: od 1 do 4 pkt.; sposób przeliczania punktów będzie następujący:

zachowanie poprawne – 1 pkt.

zachowanie dobre – 2 pkt.

zachowanie bardzo dobre – 3 pkt.

zachowanie wzorowe – 4 pkt.

c.        ocena z języka angielskiego za okres poprzedzający rekrutację: od 1 do 5 pkt.; sposób przeliczania punktów będzie następujący:

ocena roczna za ubiegły rok szkolny dopuszczający – 1 pkt.

ocena roczna za ubiegły rok szkolny dostateczny – 2 pkt.

ocena roczna za ubiegły rok szkolny dobry  – 3 pkt.

ocena roczna za ubiegły rok szkolny bardzo dobry – 4 pkt.

ocena roczna za ubiegły rok szkolny celujący – 5 pkt.

d.       frekwencja ucznia za okres poprzedzający rekrutację. Liczba godzin opuszczonych w ubiegłym roku szkolnym nieusprawiedliwionych.

 • godziny nieusprawiedliwione od 0 do 20 – 2 pkt.
 • godziny nieusprawiedliwione od 21 do 49 – 1 pkt.
 • godziny nieusprawiedliwione 50 i więcej – 0 pkt.

e.        opinia wychowawcy i pedagoga: od 0 do 5 pkt. Opinia wychowawcy i pedagoga powinna uwzględniać pracowitość, odpowiedzialność ucznia, zaangażowanie w życie szkoły, klasy oraz uczestnictwo w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

 • uczeń aktywnie angażuje się w życie szkoły, klasy oraz uczestniczy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp., osiągając wysokie lokaty i wyróżnienia, posiada szczególne zainteresowania zawodowe - 5 pkt.;
 • uczeń aktywnie angażuje się w życie szkoły, klasy oraz reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. - 4 pkt.;
 • uczeń aktywnie angażuje się w prace na rzecz szkoły, klasy; przewodzi inicjatywom edukacyjnym, społecznym itp. - 3 pkt.;
 • uczeń chętnie uczestniczy w życiu klasowym i szkolnym - 2 pkt.;
 • kandydat uczestniczy w pracy na rzecz szkoły i klasy, wywiązując się z powierzonych mu zadań - 1 pkt.

f.        kryterium dochodowe - max. 4 pkt. (jako kryterium dodatkowe - opcjonalnie)

 • poniżej 300 zł na jednego członka rodziny – 4 pkt.;
 • od 301zł do 450 zł na jednego członka rodziny – 3pkt.;
 • od 451zł do 600 zł na jednego członka rodziny – 2pkt.;
 • powyżej 600 zł na jednego członka rodziny – 1 pkt.

8. Uczniowie zostaną wyłonieni w wyniku rekrutacji prowadzonej przez komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą:

a.       pedagog szkolny,

b.       koordynator szkolny,

9.       Suma zdobytych punktów zadecyduje o miejscu kandydata na liście. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach zadecyduje komisja rekrutacyjna.

10.    Proces rekrutacji zakończy się ogłoszeniem listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej, według liczby zdobytych punktów.

11.    Listy zostaną zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

12.    Listy uczestników zostaną wywieszone na szkolnej tablicy informacyjnej.

13.    Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

14.    W przypadku, gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony z listy uczestników lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

15.    W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników, rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

16.    Od decyzji komisji kandydat może się odwołać – odwołanie zostanie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną poszerzoną o dyrektora szkoły, po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy i odwołującego się kandydata.

§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych i stażu

1.       Zajęcia w ramach przygotowania językowo/kulturowo/pedagogicznego będą zorganizowane w siedzibie szkoły.

2.       Przygotowanie będzie się odbywało po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć.

3.       Zajęcia będą odbywały się dla grupy uczniów wspólnie wyjeżdżającej na staż.

4.       Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

5.       W zajęciach przygotowujących do wyjazdu uczestniczą osoby zakwalifikowane na listę rezerwową.

6.       Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach przygotowawczych.

7.       Uczestnicy zobowiązują się do potwierdzania swojej obecności na zajęciach składając każdorazowo podpis na liście obecności.

8.       Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.

9.       W przypadku opuszczenia więcej niż 20% ogółu godzin uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.

10.   Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie.

11.   W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

12.   Uczestnicy przygotowania otrzymają certyfikaty będące potwierdzeniem uczestnictwa w w/w zajęciach.

13.   Każdorazowo uczestnikom projektu podczas wyjazdu towarzyszą opiekunowie.

14.   Na miejscu odbywania stażu do dyspozycji uczniów pozostaje tutor grupy, wyznaczony przez partnera projektu.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w projekcie;
 • udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu;
 • dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu do Polski;
 • zakwaterowania i wyżywienia na miejscu odbywania stażu;
 • transportu lokalnego z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania stażu (jeśli jest taka potrzeba);
 • ubezpieczenia podczas wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej;
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego zapisów;
 • uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu;
 • uczestnictwa, wraz z rodzicami/opiekunami, w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym przed wyjazdem na staż;
 • wypełniania w trakcie trwania zajęć przygotowawczych ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
 • uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, organizowanych przez wyjazdem na staż;
 • posiadania w trakcie odbywania stażu własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego;
 • 100% obecności na stażu (w tym: punktualności w miejscu odbywania stażu, realizowania zadań powierzonych przez opiekunów stażu, informowania opiekunów o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu);
 • rzetelnego wypełniania list obecności oraz poddawania się badaniom ankietowym w celu monitoringu projektu w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu;
 • informowania koordynatora projektu o wszelkich problemach lub zmianach dotyczących stażu;
 • bezzwłocznego informowania opiekuna grupy o wszelkich problemach, w tym dotyczących zdrowia;
 • utrzymywania porządku i czystości w miejscu zakwaterowania;
 • dbania o bezpieczeństwo własne oraz reszty uczestników;
 • uczestnictwa w zajęciach kulturowych realizowanych na miejscu odbywania stażu;
 • uczestnictwa w pozostałych zajęciach organizowanych podczas stażu;
 • przestrzegania wszystkich regulaminów instytucji, w których odbywa się staż;
 • przestrzegania w czasie podróży poleceń przewoźników oraz opiekunów;
 • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdania relacji z przebiegu stażu w ustalonej z tutorem formule;
 • wypełniania w trakcie trwania stażu ankiet oraz czynnego uczestnictwa w innych działaniach ewaluacyjnych w czasie trwania praktyki oraz po powrocie do kraju;
 • wypełnienia raportu podsumowującego staż, w terminie wyznaczonym przez koordynatora szkoły;
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu;
 • zaktualizowania dokumentu Europass - Paszport Językowy oraz Europass - CV (przygotowanych przed wyjazdem na zajęciach językowych), na zakończeniu stażu.

3. W czasie całego pobytu za granicą oraz podróży uczestnikom zabrania się:

 • kupowania, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek;
 • przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna;
 • samowolnego oddalania się od grupy bez poinformowania opiekuna.

4.       Uczestnik może być usunięty ze stażu w przypadku:

 • posiadania lub zażywania narkotyków i alkoholu podczas odbywania stażu;
 • jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji: ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność;
 • działań przestępczych i zachowań antyspołecznych (kradzieży, pobicia, wandalizmu, nagabywania etc.);
 • powtarzającej się nieobecności na stażu bez podania wiarygodnej przyczyny;
 • poważnego naruszenia dyscypliny na miejscu pracy;
 • braku szacunku dla kolegów z pracy, opiekunów, tutorów, rodzin i wszystkich pozostałych osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w realizację projektu;
 • ciągłego i celowego łamania regulaminu.

5.       Rodzice/opiekunowie uczestnika mają obowiązek poinformować koordynatora szkoły przed wyjazdem na staż o chorobach/dolegliwościach chorobowych ucznia oraz związanych z nimi przyjmowanymi lekami, jak również o wszelkich przeciwwskazaniach do wzięcia udziału w zagranicznym stażu.

6.       Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braku wyżej wymienionych informacji.


§ 6. Rezygnacja z udziału w projekcie i skreślenie z listy uczestników

1.       Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

a.       rezygnacja została złożona na piśmie do koordynatora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);

b.       rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji; rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie); w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2.     Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

a.       nieprzestrzegania obowiązków uczestnika projektu, o których mowa w § 5 bądź wystąpienia okoliczności wskazanej w § 5. ust.4 niniejszego regulaminu;

b.       w przypadku opuszczenia powyżej 20% ogółu zajęć przygotowujących do wyjazdu.

3. Miejsce ustępującego uczestnika w projekcie zajmuje pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej.

4. Skreślenie uczestnika projektu w trakcie trwania stażu zagranicznego wiąże się z poinformowaniem rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika, którzy zobowiązani są niezwłocznie osobiście odebrać ucznia z miejsca jego pobytu zagranicą na swój koszt.

5. W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy uczestnika na etapie odbywania stażu, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczeń zobowiązany jest do zwrotu kosztów udziału w projekcie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.       Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.

3.       Koordynator projektu  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

 

 

Ankieta rekrutacyjna - formularz zgłoszeniowy