UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

  • 95 lat "ROLNIKA"

Rekrutacja 2018/2019- informacja o przedmiotach

Klasa Kierunek/specjalność Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone I język obcy II język obcy
Liceum Ogólnokształcace LO służby mundurowe język polski język angielski język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka WOS
geografia / historia geografia lub historia (do wyboru)
język nowożytny
Technikum TK technik architektury krajobrazu język polski biologia język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
WOS / biologia WOS
język nowożytny
TMI  technik inżynierii środowiska i melioracji język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
geografia / biologia biologia
język nowożytny
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
geografia / biologia WOS
język nowożytny
TW technik agrobiznesu język polski biologia język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
WOS / biologia WOS
język nowożytny
technik rolnik język polski biologia język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
WOS / biologia WOS
język nowożytny
technik żywienia i usług gastronomicznych język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
chemia chemia
język nowożytny
technik technologii żywności (cukiernik) język polski matematyka język angielski język niemiecki lub język rosyjski
matematyka
chemia chemia
język nowożytny
Szkoła branżowa I-go stopnia BS Is kucharz język polski -------- do wyboru: język angielski lub język rosyjski  
mechanik monter maszyn i urządzeń matematyka
ślusarz (z uprawnieniami spawacza) zajęcia praktyczne
język nowożytny

Wzór umowy - praktyka poza szkołą

(Wzór służy do potwierdzenia zgody pracodawcy- przyjmującego na odbywanie praktyki oraz potwierdzenie poprawności danych do umowy.

Właściwa umowa zostanie sporządzona i podpisana na podstawie niniejszego wzoru)

UMOWA Nr …../201..

o realizację praktyk zawodowych

zawarta w dniu ………………201.. r.

pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach, ul. Bema 4 reprezentowanym przez dyrektora Pana Leszka Rozbickiego zwanym dalej kierującym

a Panią/Panem ……………..………………………….. (właścicielem/dyrektorem/kierownikiem/ ……………..*)

nazwa firmy; …………………………………………………………………………………….……………..

w (adres) …………………………………………………………..………………………… 

zwaną/zwanym dalej przyjmującym.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zasad odbywania praktyki zawodowej przez

praktykanta: imię nazwisko ucznia ………………………………………………..

klasy ………….. w zawodzie …………………………………. o symbolu ……………..

Praktyka odbywa się w dniach ………………………………….. w wymiarze łącznym 80 godzin.

1.       Kierujący współpracuje z przyjmującym, sprawuje nadzór merytoryczny nad praktyką i dostarcza program praktyki (zał. nr 1). Osobą odpowiedzialną ze strony kierującego jest Mirosław Stański- kierownik szkolenia praktycznego.

2.       Przyjmujący;

a.       zapewnia warunki do realizacji programu praktyki dla przyjętego ucznia oraz zapewnia praktykantowi warunki bezpiecznej pracy,

b.       sprawuje osobiście lub przez wyznaczonego pracownika nadzór nad praktykantem,

c.        potwierdza wykonywanie czynności przez praktykanta oraz wpisuje ocenę do dziennika praktyk.

3.       Praktykant;

a.       prowadzi dziennik praktyki -opisując szczegółowo zakres wykonywanych czynności,

b.       przestrzega zasad bezpiecznej pracy w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

c.        zgłasza opiekunowi praktyki wszelkie problemy związane z wykonywaniem powierzonych zadań.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron mają zastosowanie przepisy rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1644) w sprawie praktycznej nauki zawodu.

5.       Uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za praktykę zawodową. Realizacja umowy nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez strony.

6.       Integralną częścią umowy są załączniki. (zał. Nr 1- program praktyki, zał. Nr 2 –wzór dziennika praktyk)

7.       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………… ……………………………………
Podpis kierującego Podpis przyjmującego

*) proszę wybrać lub podać funkcję/stanowisko podpisującego

 

 

DO POBRANIA WORD PDF

Sztuka w Rolniku

W ramach współpracy z Zakładem Sztuki siedleckiego UPH, w dniach 26-27.4.2018 roku odbywały się w naszej szkole warsztaty z rysunku dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu.2018 17 05 10 31 49Zobacz także  na facebook

Zajęcia prowadzili wykładowcy : dr Robert Szymani, mgr Michał Gardziński  oraz Dariusz Skiermunt (student)

Podczas zajęć uczniowie poznali zasady kompozycji martwej natury. Młodzi Architekci ćwiczyli tajniki prac rysownika, oraz doskonalili różne techniki rysunkowe i malarskie. Uczniom bardzo podobały się warsztaty. Czekają z niecierpliwością na następne zajęcia w czerwcu.Wykonane prace można podziwiać w naszej galerii na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

Pragniemy podziękować Kierownikowi  Pracowni  Edukacji Artystycznej  pani profesor Janinie Florczykiewicz oraz panu profesorowi Tomaszowi Nowakowi , profesorowi Michałowi Bieluga za otoczenie opiekąi wskazanie dla przyszłych architektów i młodych artystów.

Małgorzata Szymaniuk-Kruk 

1992757
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tyg.
Ten tydzień.
Ostatni mies.
Wszystkie
2483
2456
13954
1960903
40725
76897
1992757

Twoje IP 52.91.90.122