>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 25 guests and no members online

Deklaracje na egzamin zawodowy - sesja Lato 2021


Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

w sesji Lato 2021 (czerwiec - lipiec) można składać

do dnia 7 lutego 2021r.

u Kierownika Kształcenia Praktycznego

DRUK DEKLARACJI


Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Sesja ZIMA 2021

Opłata za egzamin potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie

dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla :

  1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

Wysokość opłat za egzamin:

  • -część pisemna i praktyczna – 222,53 zł
  • -część pisemna – 74,18 zł
  • -część praktyczna – 148,35 zł

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • -imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • -oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH - sesja ZIMA 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI

W ZSP NR 4 W SIEDLCACH

(TECHNIKUM, KKZ)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.22. (4 TK) 2020-01-11 13.00 (120 min.) 36 14
RL.16. (4 TW) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 13
RL.07. (4 TW) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 3
TG.17. (4 TŻ) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 15
R.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 5
T.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 1
RL.03 (KKZ)  2020-01-18 9.00 (180 min.) z4 6
RL.03 (KKZ)  2020-01-18 15.00 (180 min.)
z4 6
RL.03 (KKZ)  2020-01-19 9.00 (180 min.) z4 3
CZĘŚĆ PISEMNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.22. (4 TK) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 14
RL.16. (4 TW) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 13
RL.07. (4 TW) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 3
TG.17. (4 TŻ) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 15
R.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 2
T.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 1
R.03. (ABSOLWENCI) 2020-01-12 10.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 1
RL.03. (KKZ) 2020-01-12 10.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 15

 

13.00 (120 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
9.00 (180 min.)
15.00 (180 min.)
 9.00 (180 min.)

Deklaracje na egzamin zawodowy - sesja zima 2021


Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

w sesji Zima 2021 (styczeń - luty) można składać

do dnia 14 września 2020r.

u Kierownika Kształcenia Praktycznego


Materiały i przybory na Egzamin zawodowy sesja ZIMA 2021

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 KOMUNIKAT CKE - cz.pisemna

 

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

 

RL.07 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, tem-perówka

 

 

R.16, RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 

 

RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel,temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

 

T.16, TG.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

KOMUNIKAT CKE - cz.praktyczna

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.