>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Klasa Termin uwagi
3 TK, 3TŻ 25.03 - 05.04.2019 wiosenna, 10 dni
2 TK, 2 TW, 2 TŻ, 3 TW 01.04 - 12.04.2019 wiosenna, 10 dni
2 TW, 3 TW

01.07- 12.07.2019

wakacyjna, 10 dni

Klasy 2 TW i 3 TW praktyki odbywają w gospodarstwach rolnych (firmach).

Klasy 2 TŻ i 3 TŻ praktyki odbywają w zakładach przetwórstwa spożywczego lub innych firmach

Klasy 2 TK i 3 TK praktyki odbywają w szkole/firmach z którymi szkoła podpisuje umowy

Wzór umowy - praktyka poza szkołą

Nazwy i symbole zawodów, ilość godzin praktyk  tutaj  

Programy praktyk tutaj

Wzór umowy - praktyka poza szkołą

(Wzór służy do potwierdzenia zgody pracodawcy- przyjmującego na odbywanie praktyki oraz potwierdzenie poprawności danych do umowy.

Właściwa umowa zostanie sporządzona i podpisana na podstawie niniejszego wzoru)

UMOWA Nr …../201..

o realizację praktyk zawodowych

zawarta w dniu ………………201.. r.

pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach, ul. Bema 4 reprezentowanym przez dyrektora Pana Leszka Rozbickiego zwanym dalej kierującym

a Panią/Panem ……………..………………………….. (właścicielem/dyrektorem/kierownikiem/ ……………..*)

nazwa firmy; …………………………………………………………………………………….……………..

w (adres) …………………………………………………………..………………………… 

zwaną/zwanym dalej przyjmującym.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zasad odbywania praktyki zawodowej przez

praktykanta: imię nazwisko ucznia ………………………………………………..

klasy ………….. w zawodzie …………………………………. o symbolu ……………..

Praktyka odbywa się w dniach ………………………………….. w wymiarze łącznym 80 godzin.

1.       Kierujący współpracuje z przyjmującym, sprawuje nadzór merytoryczny nad praktyką i dostarcza program praktyki (zał. nr 1). Osobą odpowiedzialną ze strony kierującego jest Mirosław Stański- kierownik szkolenia praktycznego.

2.       Przyjmujący;

a.       zapewnia warunki do realizacji programu praktyki dla przyjętego ucznia oraz zapewnia praktykantowi warunki bezpiecznej pracy,

b.       sprawuje osobiście lub przez wyznaczonego pracownika nadzór nad praktykantem,

c.        potwierdza wykonywanie czynności przez praktykanta oraz wpisuje ocenę do dziennika praktyk.

3.       Praktykant;

a.       prowadzi dziennik praktyki -opisując szczegółowo zakres wykonywanych czynności,

b.       przestrzega zasad bezpiecznej pracy w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

c.        zgłasza opiekunowi praktyki wszelkie problemy związane z wykonywaniem powierzonych zadań.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron mają zastosowanie przepisy rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1644) w sprawie praktycznej nauki zawodu.

5.       Uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za praktykę zawodową. Realizacja umowy nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez strony.

6.       Integralną częścią umowy są załączniki. (zał. Nr 1- program praktyki, zał. Nr 2 –wzór dziennika praktyk)

7.       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………… ……………………………………
Podpis kierującego Podpis przyjmującego

*) proszę wybrać lub podać funkcję/stanowisko podpisującego

 

 

DO POBRANIA WORD PDF

Praktyki zawodowe w naszej szkole

Integralną częścią szkolenia praktycznego w naszej szkole są praktyki zawodowe, jakie uczniowie odbywają w klasach technicznych.

Zawód

symbol zawodu

Klasa Praktyka wiosenna (h) Praktyka wakacyjna (h)

Technik architektury krajobrazu

314202

2 80 -
3 80 -

Technik agrobiznesu

331402

2 80 80
3 80 80

Technik rolnik

314207

2 80 80
3 80 80

Technik technologii żywności

314403

2 80 -
3 80 -

 Praktyki  odbywają się w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych oraz firmach, które podpisały umowy na przyjęcie praktykantów ze szkołą. Uczniowie prowadzą dziennik praktyki oraz otrzymują końcową ocenę, która jest liczona do średniej ocen w danym roku. W przypadku praktyki wakacyjnej  zakończenie roku szkolnego jest we wrześniu następnego roku szkolnego- po klasyfikacji uczniów.