ZAPRASZAMY NA "DNI OTWARTE" >>>26-27 KWIETNIA 2018<<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Terminy naboru do projektu

logo power

„Droga do sukcesu”

PROGRAM OPRACYJNY

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

OGŁOSZENIE

W dniach  02.11.20017 r. –16.11.2017 r. trwa rekrutacja uczestników do projektu „DROGA DO SUKCESU” – staże zagraniczne dla uczniów w Portugalii i we Włoszech realizowanego ze środków POWER nr projektu: 2016 – 1- PLO1 – KA 102 – 023744.

Zainteresowanych uczniów prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i złożenie jej do Pani Małgorzaty Dziendzikowskiej lub w sekretariacie szkoły.

Terminy składania ankiet upływa dnia 16.11.2017 r.

Na staże wyjadą dwie grupy: (Włochy – Spoleto, Portugalia –Barcelos) w  terminie kwiecień–maj 2018 r.

Staż trwa 3 tygodnie i jest zgodny z kierunkiem kształcenia.

Liczba miejsc: Włochy - 16 stażystów + 2 opiekunów

                        Portugalia - 16 stażystów + 2 opiekunów

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają dokument EUROPASS Mobilność.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU” 

 logo power

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

„DROGA DO SUKCESU” 

realizowanego przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

w roku szkolnym 2017/2018

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023744

1.                  W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Projekt – projekt „Droga do sukcesu”. Wszystkie koszty związane z udziałem  w projekcie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie

ZSP Nr 4– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

2.                 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych.

3.                 Projekt jest realizowany przez ZSP Nr 4 we współpracy z partnerami zagranicznymi.

4.                  Projekt jest realizowany w okresie: od 01.12. 2016 r.  do 30.06. 2018 r.

5.                 Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZSP Nr 4.

6.                 W Projekcie obowiązuje zasada równych szans kobiet i mężczyzn.

7.                  Pierwszeństwo udziału w stażu mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w stażach zagranicznych.

8.                 Podstawą zakwalifikowania kandydatów na staże zagraniczne są oceny uzyskane w roku szkolnym 2016/2017

a.                 ocena z zachowania  -     co najmniej poprawna

b.                 średnia ocen z przedmiotów  zawodowych  - nie niższa niż 3,0

c.                  ocena z języka angielskiego - nie niższa niż 3,0

d.                 opinia wychowawcy

e.                 opinia nauczyciela zajęć praktycznych/ kierownika szkolenia praktycznego

f.                   w przypadku jednakowych wyników nauczania u kilku kandydatów pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria (poziom dochodów na członka rodziny kandydata, opinia pedagoga)

9.                  Rekrutacja obejmuje 38 uczniów.  Do wyjazdów zostanie zakwalifikowanych 32 Stażystów po zakończeniu zajęć językowych i kulturowych w ramach Projektu.

10.              Rekrutacja potencjalnych Stażystów odbędzie się w siedzibie ZSP Nr 4, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy, przekazanie niezbędnych informacji o Projekcie uczestnikom oraz przeprowadzenie zajęć.

11.              Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie ZSP Nr 4 , w sekretariacie szkoły. Uczniowie zgłaszają  się poprzez składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 16.11.2017 r.

12.             Wszystkie osoby zgłoszone wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.

13.              Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w Projekcie.

14.             Kandydatom przysługuje w przypadku nie zakwalifikowania się prawo do odwołania się od wyników rekrutacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

15.              Komisja Rekrutacyjna składająca się z  Dyrektora szkoły, koordynatora Projektu, opiekuna Samorządu Szkolnego oraz kierownika szkolenia praktycznego, ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę Stażystów, którzy wyjadą do Portugalii i Włoch.

16.              Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

17.              W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, będą rozpatrywane zgłoszenia z niższymi kryteriami niż podane w punkcie 2.

Nabór do projektu "Droga do Sukcesu"

logo power 

OGŁOSZENIE

Od dnia 2 listopada 2017 r. rozpoczyna się nabór kolejnych grup do Projektu „DROGA DO SUKCESU”- staże zagraniczne dla uczniów klas technicznych we Włoszech i Portugalii.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 października 2017r.

o godzinie 10 00 w sali audiowizualnej.

Zapraszamy młodzież z klas II i III Technikum.