>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Sesja ZIMA 2021

Opłata za egzamin potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie

dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla :

 1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
 2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

Wysokość opłat za egzamin:

 • -część pisemna i praktyczna – 222,53 zł
 • -część pisemna – 74,18 zł
 • -część praktyczna – 148,35 zł

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

 • -imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
 • -oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH - sesja ZIMA 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI

W ZSP NR 4 W SIEDLCACH

(TECHNIKUM, KKZ)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.22. (4 TK) 2020-01-11 13.00 (120 min.) 36 14
RL.16. (4 TW) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 13
RL.07. (4 TW) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 3
TG.17. (4 TŻ) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 15
R.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 5
T.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-11 13.00 (180 min.) s1(gimnastyczna) 1
RL.03 (KKZ)  2020-01-18 9.00 (180 min.) z4 6
RL.03 (KKZ)  2020-01-18 15.00 (180 min.)
z4 6
RL.03 (KKZ)  2020-01-19 9.00 (180 min.) z4 3
CZĘŚĆ PISEMNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.22. (4 TK) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 14
RL.16. (4 TW) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 13
RL.07. (4 TW) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 3
TG.17. (4 TŻ) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 15
R.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 2
T.16. (ABSOLWENCI) 2020-01-12 12.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 1
R.03. (ABSOLWENCI) 2020-01-12 10.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 1
RL.03. (KKZ) 2020-01-12 10.00 (60 min.) s1(gimnastyczna) 15

 

13.00 (120 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
9.00 (180 min.)
15.00 (180 min.)
 9.00 (180 min.)

Deklaracje na egzamin zawodowy - sesja zima 2021


Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

w sesji Zima 2021 (styczeń - luty) można składać

do dnia 14 września 2020r.

u Kierownika Kształcenia Praktycznego


Informacje dla zdających EGZAMIN ZAWODOWY

Wpuszczanie uczniów na EGZAMIN ZAWODOWY:

Poniedziałek 22 CZERWCA 2020r.- część praktyczna

 

Klasa 3 TK (RL.21), Absolwenci (R.21) – od godz. 8.05 – WEJŚCIE GŁÓWNE

 

Absolwenci (R.22, R.16, T.16) – od godz. 12.05 – WEJŚCIE GŁÓWNE

Wtorek 23 CZERWCA 2020r. - część pisemna

 

Klasa 3Zb (MG.17, TG.05) – od godz.9.05 – WEJŚCIE GŁÓWNE

 

Klasa 3 TK (RL.21). 3TŻ (TG.05), 3TW (RL.03), Absolwenci (R.03, T.05, M.17), KKZ (R.03) – od godz.9.05 – WEJŚCIE OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ

 

Absolwenci (R.16, T.16) – od godz. 11.20 – WEJŚCIE GŁÓWNE

 

Na EGZAMIN ZAWODOWY model "W" zdający będą wpuszczani do sal wg harmonogramu egzaminów

 

Harmonogram egzaminów zawodowych

 

Procedury

 

Wskazówki ogólne

Materiały i przybory na Egzamin zawodowy sesja Lato 2020

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

KOMUNIKAT CKE - cz. pisemna

 

 

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

 

R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 

R.21, RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel,temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

T.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

KOMUNIKAT CKE - cz.praktyczna

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju

świadectwa i dyplomy

po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

przeprowadzonym w sesji styczeń – luty 2020

zostaną przekazane do szkół w dniach 30 – 31 marca 2020 r.

Deklaracje do egzaminu zawodowego - Lato 2020


Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

w sesji Lato 2020 (czerwiec-lipiec) można składać

do dnia 6 lutego 2020r.

u Kierownika Kształcenia Praktycznego


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie zawodowym w sesji Lato 2020r.

Na stronie OKE w Warszawie opublikowano komunikaty dyrektora CKE

z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w części pisemnej oraz w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2020r.

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie SESJA Lato 2020

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 209,94 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

 • 69,98 zł (1/3 opłaty) za część pisemną oraz
 • 139,96 zł (2/3 opłaty) za część praktyczną.
 • Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

 • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
 • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 09.12.2019r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH SESJA Lato 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI

W ZSP NR 4 W SIEDLCACH

 

(TECHNIKUM, SZKOŁA BRANŻOWA)

 


CZĘŚĆ PISEMNA


Kod kwalifikacji Data

Godzina

Czas trwania Sala Liczba zdających
RL.03 (3TW) 2020-06-23 10.00 (60 min.) 1 18
RL.21 (3TK) 2020-06-23 10.00 (60 min.) 1 15
TG.05 (3TŻ) 2020-06-23 10.00 (60 min.) 1 15
TG.07 (3ZB) 2020-06-23 10.00 (60 min.) świetlica 8
MG.17 (3ZB) 2020-06-23 10.00 (60 min.) świetlica 20
R.03 (Absolwenci/KKZ) 2020-06-23 10.00 (60 min.) 1 3
T.05 (Absolwenci) 2020-06-23 10.00 (60 min.) 1 1
M.17 (Absolwenci) 2020-06-23 10.00 (60 min.) 1 1
R.16 (4TW) 2020-06-23 12.00 (60 min.) świetlica  2
T.16 (4TŻ) 2020-06-23 12.00 (60 min.) świetlica  7

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA


Kod kwalifikacji Data Godzina Czas trwania Sala Liczba zdających
RL.21 (3TK) 2020-06-22 9.00 (120 min.) świetlica 15
R.21 (4TK) 2020-06-22 9.00 (120 min.) świetlica 10
R.22 (4TK) 2020-06-22 13.00 (120 min.) 11  2
T.16 (4TŻ) 2020-06-22 13.00 (180 min.) świetlica  9
R.16 (4TW/Absolwenci) 2020-06-22 13.00 (180 min.) świetlica 11
R.03 (KKZ) 2020-06-26 15.00 (180 min.) w8 4
RL.03 (3TW) 2020-06-29 15.00 (180 min.) w8 6
RL.03 (3TW) 2020-06-30 9.00 (180 min.) w8 6
RL.03 (3TW) 2020-06-30 15.00 (180 min.) w8 6
MG.17 (3ZB) 2020-06-30 8.00 (120 min.) z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-30 12.00 (120 min.) z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-30 16.00 (120 min.) z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-07-01 8.00 (120 min.) z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-07-01 12.00 (120 min.) z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-07-01 16.00 (120 min.) z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-07-02 8.00 (120 min.) z4 3
TG.05 (3TŻ) 2020-07-02 8.00 (150 min.) wgd

3

TG.05 (3TŻ)  2020-07-02 12.00 (150 min.) wgd 3
TG.05 (3TŻ)  2020-07-02 16.00 (150 min.) wgd 3
TG.05 (3TŻ)  2020-07-03 8.00 (150 min.) wgd 3
TG.05 (3TŻ) 2020-07-03 12.00 (150 min.) wgd 3
TG.07 (3ZB)  2020-06-29 8.00 (120 min.) wgd 3
TG.07 (3ZB)  2020-06-29 12.00 (120 min.) wgd 3
TG.07 (3ZB)  2020-06-29 16.00 (120 min.) wgd 2

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.