N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w roku szkolnym 2017/2018 

 

treść komunikatu

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

  1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  4. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  5. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna - 173,20
  • część pisemna - 57,73 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna - 115,47 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.); rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673); rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)

Egzamin z kwalifikacji styczeń 2018

Egzaminy z kwalifikacji w terminie styczeń-luty 2018 odbędą się według harmonogramu;

Część egzaminu kwalifikacja termin uwagi
Część praktyczna

R.16

R.18

R.22

T.16

10.01.2018r.

godz. 13:00

Forma „d” w sali egzaminacyjnej

Część pisemna

R.03

11.01.2018r.

godz. 10:00

Forma „d” w sali egzaminacyjnej

R.16

R.18

R.22

T.16

 

11.01.2018r.

godz. 12:00 

Część praktyczna R.03 (kkz) 31.01.2018r. g. 15:00 3 zdających*

01.02. 2018r. g. 8:00

3 zdających*

01.02. 2018r. g. 15:00 3 zdających*

02.02. 2018r. g. 8:00

3 zdających*

02.02. 2018r. g. 15:00

3 zdających*

03.02. 2018r. g. 8:00

3 zdających*

03.02. 2018r. g. 15:00

3 zdających*

* Według listy OKE.

Zdający zgłaszają się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 

 

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.