Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w roku szkolnym 2017/2018 

 

treść komunikatu

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy dotyczące odpłatności za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z Art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od 1 września 2015 roku, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla zdającego:

1)    który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo

2)    którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo

3)    który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu,

gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny.

Wysokość opłaty za cały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wynosi 171,00

(za część pisemną 57,00 zł, za część praktyczną 114,00 zł), którą trzeba wnieść w terminie:

do 9 grudnia 2016 r. na termin styczeń-luty 2017 roku, do 16 maja 2017 r. na termin czerwiec-lipiec 2017 roku na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tym samych terminach (odpowiednio do 9 grudnia 2016 r. lub 16 maja 2017 r.) należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin z kwalifikacji styczeń 2018

Egzaminy z kwalifikacji w terminie styczeń-luty 2018 odbędą się;

Część praktyczna - 10 stycznia 2018r.

Część pisemna - 11 stycznia 2018r.

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.